De brancheorganisatie voor sociaal werk


De ruim 600 leden van de MOgroep zijn actief in het brede sociaal domein. Ze werken voornamelijk in de nulde en eerste lijn, met de vragen en mogelijkheden van burgers als uitgangspunt. Onze leden zijn heel divers: van brede ‘allesbieders’ tot organisaties die zich toespitsen op bijvoorbeeld hulpverlening, ouderenwerk of voorschoolse voorzieningen. Sommige werken voor één gemeente, andere bedienen er meerdere. Ze variëren dan ook sterk in grootte: naar loonsom van minder dan een half miljoen tot meer dan 50 miljoen. En naar personeel: van minder dan 5 fte tot meer dan 500.
Ook kennis- en adviesorganisaties en landelijke koepels op deze terreinen zijn lid.

Wat doen we?

Kort gezegd: we scheppen de voorwaarden waaronder onze leden hun werk optimaal kunnen doen. Concreter:

·         We behartigen de collectieve belangen van onze leden;

·         We sluiten collectieve overeenkomsten af, zoals de cao;

·         We ondersteunen leden in hun werkgeversfunctie en hun ondernemerschap;

·         We bevorderen kwaliteit, vakmanschap en effectiviteit binnen de branche

·         We hebben een aantrekkelijke dienstverlening voor de leden;

·         We spelen dagelijks belangrijk nieuws uit en voor het sociale domein door aan leden. 

Door en voor leden

Belangrijk zijn interactie en co-creatie met leden. Samen staan we sterk en samen benadrukken we de overstijgende waarde van het sociaal werk. Juist in tijden van krapte en verandering is bundeling noodzakelijk. Leden spelen meer dan vroeger een cruciale rol in die belangenbehartiging door vernieuwende werkwijzen over het voetlicht te brengen. Op die manier worden de landelijke belangenbehartiging door de MOgroep en de lokale belangenbehartiging door leden meer met elkaar verbonden.
 

De MOgroep als werkorganisatie

In vergelijking met zusterorganisaties is de MOgroep een kleine, platte organisatie. Daardoor kunnen we tijdig en flexibel inspelen op huidige en toekomstige veranderingen. Het bureau heeft 13,8 fte in de vaste bezetting. Naast dit basisteam is er afhankelijk van (tijdelijke) projecten en pluspakketten, extra formatie in de flexibele schil.